جی پی اس دستی گارمین Map 64s

 جی پی اس » جی پی اس

جی پی اس دستی گارمین MAP 64S جی پی اس دستی گارمین Map 64s d یک وسیله بسیار کارآمد برای کوهنوردان - استفاده در کویر - استفاده در جنگل و معدن میباشد . همچنین با این وسیله قدرتمند میتوان مساحی نمود . البته مدلهای پایین تر هم برای استفاده هایی که ذکر شد وج...