۱۳
دی
جی پی اس دستی گارمین etrex 20x

جی پی اس دستی گارمین etrex 20x

 جی پی اس » جی پی اس

جی پی اس دستی گارمین ETREX 20X مهمترین قابلیت جی پی اس دستی گارمین etrex 20x نسبت به مدل etrex 20 جدیدتر و بهتر میباشد . با داشتن جی پی اس دستی گارمین etrex 20x دیگر گم نخواهید شد . همچنین برای استفاده های کشاورزی و مهندسی میتوانید مساحت را محاسبه کنید...۰۷
دی
جی پی اس دستی گارمین etrex 30x

جی پی اس دستی گارمین etrex 30x

 جی پی اس

جی پی اس دستی گارمین ETREX 30X مهمترین قابلیت جی پی اس دستی گارمین etrex 30x نسبت به مدل etrex 30 جدیدتر و بهتر میباشد . با داشتن جی پی اس دستی گارمین etrex 30x دیگر گم نخواهید شد . همچنین برای استفاده های کشاورزی و مهندسی میتوانید مساحت را محاسبه کنید...۲۸
آذر
جی پی اس دستی گارمین Map 64s

جی پی اس دستی گارمین Map 64s

 جی پی اس » جی پی اس

جی پی اس دستی گارمین MAP 64S جی پی اس دستی گارمین Map 64s d یک وسیله بسیار کارآمد برای کوهنوردان - استفاده در کویر - استفاده در جنگل و معدن میباشد . همچنین با این وسیله قدرتمند میتوان مساحی نمود . البته مدلهای پایین تر هم برای استفاده هایی که ذکر شد وج...